کد ملی            
نوع تجربه
عنوان    
کاربرد تجربه    
شرح مختصری از سوابق کاری (رزومه مرتبط با تجربه)  
شرح تجربه  
دلایل موفقیت (موانع موفقیت)
بصورت لیست
نوع فایل ارسالی(اختیاری)
 انتخاب فایل (اختیاری)