شرکت سهامی مخابرات منطقه کرمان (کمیته تولید محتوا وآموزش مجازی و کمیته نشاط)

 
کد ملی            
نوع تجربه
عنوان    
کاربرد تجربه    
شرح مختصری از سوابق کاری (رزومه مرتبط با تجربه)  
شرح تجربه  
دلایل موفقیت (موانع موفقیت)
بصورت لیست
نوع فایل ارسالی(اختیاری)
 انتخاب فایل (اختیاری)