شرکت سهامی مخابرات منطقه کرمان (کمیته تولید محتوا وآموزش مجازی و کمیته نشاط)

آموزش های عمومی

برق -مخابرات

سمیه مهدوی
         
نام محتوی : فیبر نوری
صفحه / مدت: 126
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

2

2  
برق -مخابرات

غلامعباس سنجري
         
نام محتوی : سمینار SDH
صفحه / مدت: 103
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

3  
برق -مخابرات

الهام خيرانديش راوري
         
نام محتوی : سمینار NGN
صفحه / مدت: 39
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

2  
زبان های خارجه

سعيد شجره پورصلواتي
         
نام محتوی : UNIT 3_1
صفحه / مدت: 10
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

1

0  
زبان های خارجه

سعيد شجره پورصلواتي
         
نام محتوی : UNIT 2_1
صفحه / مدت: 11
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

0  
زبان های خارجه

سعيد شجره پورصلواتي
         
نام محتوی : UNIT 2_2
صفحه / مدت: 18
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

0  
زبان های خارجه

سعيد شجره پورصلواتي
         
نام محتوی : UNIT 1_1
صفحه / مدت: 17
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

0  
زبان های خارجه

سعيد شجره پورصلواتي
         
نام محتوی : UNIT 1_2
صفحه / مدت: 24
فرمت فایل :
دانلود فایل :  Height="48px" Width="48px">HyperLink
0

0

0